Informācija par kapitālsabiedrības darbību

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību

Likumā noteiktā publiskojamā informācija
Publiskošanas prasības
Informācija
Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi
Pastāvīgi
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmo daļu un 7. pantu noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi - veikt uzticamus un augstas precizitātes mērījumus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamos metroloģiskos pakalpojumus, galvenokārt darbojoties tirgus segmentos, kuros ir nepietiekama konkurence vai citi tirgus dalībnieki pakalpojumus nesniedz.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 387
Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
Pastāvīgi
Statūtos noteiktie sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
  • Tehniskā pārbaude un analīze (71.2);
  • Iekārtu remonts (33.12);
  • Zinātniskās pētniecības darbs (72);
  • Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un profesionālie pakalpojumi (74.9)
Kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti (tai skaitā bilances kopsumma, neto apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, dažādi kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji)
Ne retāk kā reizi gadā
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)
Ne retāk kā reizi gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Pastāvīgi
Atalgojuma politikas principi
Ne retāk kā reizi gadā
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
Ne retāk kā reizi gadā
Informācija par ziedojumiem

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem.

Starpperiodu pārskatus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē gada pārskatu sagatavošanu, un tajos ietilpst:

  1. Starpperiodu finanšu pārskats, kas sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, starpperiodu naudas plūsmas pārskata un pielikuma. Pielikumā sniedz informāciju, kas nodrošina starpperiodu pārskata salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem, kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai starpperiodu finanšu pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības tendenci;
  2. Starpperiodu vadības ziņojums, kurā sniedz informāciju par būtiskiem notikumiem laikposmā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam un to ietekmi uz starpperiodu finanšu pārskatiem, apraksta galvenos riskus un norāda tos nākamajos finanšu gada mēnešos iespējamos neskaidros apstākļus, ar kuriem kapitālsabiedrība varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus;
  3. Paziņojums par vadības atbildību, kuru sagatavo papildus prasībām, kas noteiktas likumā par gada pārskatu sagatavošanu. Paziņojumā norāda, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. 
Divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot
100 % SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” kapitāla daļu pieder Latvijas valstij, valsts kapitāla daļu turētājs ir Ekonomikas ministrija. SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot
Ziedojumi

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Statūti

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Valdes, padomes (ja tāda ir izveidota) nolikumus vai cits tam pielīdzināmu dokumentu, kas regulē tās darbību

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Informācija par padomes (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņiem.

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot
©2024 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs". Visas tiesības aizsargātas.

Meklēt

Lai nodrošinātu vislabāko www.lnmc.lv interneta lapas darbību, mēs izmantojam sīkdatnes. Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Lai iepazītos vairāk par mūsu izmantotajām sīkdatnēm vai kā izdzēst sīkdatnes, spiediet šeit sīkdatņu (cookies) izmantošana.

  Piekrītu izmantot sīkdatnes.